Ban Điều Hành

Hồ Chí Minh

  • Nguyễn Du
  • Lâm Quốc Dũng
  • Lê Nguyễn Bình Minh
  • Nguyễn Phi Hùng

Hà Nội

  • Hồ Ngọc Anh (Manager)
  • Võ Quang Huy
  • Bùi Đăng Long
  • Nguyễn Thị Ngọc Ánh