Giới thiệu về VCREME

Trung tâm nghiên cứu và hỗ trợ đào tạo Kinh tế-Tài chính, Quản Trị và Môi trường Việt Nam – Vietnam Center of Research in Economics, Management and Environment (VCREME) là một trung tâm nghiên cứu và hỗ trợ đào tạo độc lập. Văn phòng điều hành được đặt tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh, VCREME có các mục tiêu hoạt động chính như sau:

1. Thúc đẩy các lĩnh vực nghiên cứu Kinh tế-Tài chính, Quản trị và Môi trường. Cụ thể:

  • VCREME mời các nhà nghiên cứu tiềm năng trong và ngoài nước tham gia hợp tác nghiên cứu. Các lĩnh vực nghiên cứu của VCREME trải rộng trong các ngành kinh tế và môi trường; trong đó tập trung vào các lĩnh vực then chốt thuộc kinh tế vi mô, kinh tế vĩ mô, kinh tế lượng, toán kinh tế, bảo vệ môi trường và biến đổi khí hậu với sự tham chiếu tới điều kiện cụ thể của Việt Nam.
  • VCREME khuyến khích, cùng tham gia và hỗ trợ các nhà nghiên cứu đăng bài trên các tạp chí khoa học quốc tế hàng đầu và xúc tiến việc ứng dụng các lý thuyết kinh tế vào những vấn đề cụ thể.
  • VCREME hợp tác với các Trung tâm và Viện nghiên cứu và Trường đại học ở Việt Nam và Trung tâm nghiên cứu ở ngoài  nhằm nâng cao năng lực đào tạo, nghiên cứu và đóng góp vào quá trình hoạch định chính sách ở Việt Nam ở cấp độ nhà nước và địa phương.

Hiện nay VCREME đang tập trung vào các dự án nghiên cứu những vấn đề quan trọng nhất tại Việt Nam như : Tăng trưởng và phát triển bền vững, Ô nhiễm môi trường, Quản lý nguồn nước, Giảm thiểu thiên tai và biến đổi khí hậu. VCREME cũng sẽ tổ chức các hội thảo chuyên đề, hội nghị quốc gia và quốc tế về kinh tế, quản lý và môi trường.

2. Đào tạo bậc cao với đội ngũ giảng viên, cộng tác viên trình độ quốc tế cho các đối tượng:

  • Có định hướng đi du học: VCREME lựa chọn, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn và hỗ trợ nâng cao ngoại ngữ cho các sinh viên khá và giỏi (năm 3 trở lên hoặc đã tốt nghiệp) các ngành kinh tế hoặc các ngành khác như toán ứng dụng, thống kê, vật lý, vận trù học, kỹ sư về môi trường…, hỗ trợ xin và giới thiệu học bổng,  để tiếp tục học tập ở ngoài nước.
  • Các doanh nghiệp, các ngân hàng : VCREME cung cấp kiến thức chuyên ngành bậc cao, và các kĩ năng lãnh đạo.