Nghiên cứu

Với mạng lưới hơn 40 nhà khoa học, chuyên gia về kinh tế, quản lý, môi trường là thành viên cơ hữu cũng như thành viên trong khuôn khổ hợp tác nghiên cứu, VCREME đã và đang thực hiện rất nhiều các dự án, cũng như các bài báo quốc tế trong nhiều lĩnh vực then chốt thuộc kinh tế vi mô, kinh tế vĩ mô, kinh tế lượng, toán kinh tế, kinh tế môi trường, quản lý tài nguyên thiên nhiên, lý thuyết trò chơi, kinh tế tài chính, lý thuyết tăng trưởng và phát triển.

VCREME có mối quan hệ hợp tác nghiên cứu với  Trung tâm và Viện nghiên cứu và Trường đại học ở Việt Nam như: Viện chính sách và phát triển, bộ Kế hoạch đầu tư (APD), Đại học ngoại thương (FTU), Đại học Kinh tế Luật thuộc Đại học Quốc gia HCM (UEL), Đại học Sài gòn (SGU); đồng thời VCREME cũng tăng cường hợp tác với các Trường Đại học và Trung tâm nghiên cứu ở ngoài như: Trung tâm kinh tế Sorbonne (CES) , Đại học kinh tế Toulouse (TSE), Đại học quốc gia Singapore (NUS) trong các dự án và nghiên cứu về kinh tế, quản lý và môi trường.

Thông tin về các dự án có thể được tìm thấy tại đây
T
hông tin về các bài báo quốc tế, công bố khoa học tại đây