Nghiên cứu kinh tế và phát triển

Hiện nay Nhóm nghiên cứu của VCREME đang nghiên cứu các đề tài kinh tế phát triển như: Lợi suất giáo dục (Returns on Education), Sáng tạo doanh nghiệp (Impacts of green innovation on performence of SMEs), Phát Triển Kinh Tế, Môi Trường và Hạnh Phúc (Economic Development, Environment, and Satisfaction) với mục tiêu nghiên cứu chung là hướng tới sự phát triển bền vững.

Phát triển bền vững là một vấn đề phổ biến hiện nay, đang thu hút sự quan tâm rộng lớn từ công chúng và các nhà nghiên cứu. Các nghiên cứu thực nghiệm cho thấy rằng tăng trưởng kinh tế có thể không được duy trì vô hạn trong một thời gian dài, nghĩa là tăng trưởng không giới hạn là không thể đạt được một cách chắc chắn bởi vì sự giới hạn các nguồn lực tự nhiên và tàn phá môi trường được gây ra bởi biến đổi khí hậu. Mặt khác, ở khía cạnh tổng quan lý thuyết cho thấy rằng dưới sự tiến bộ công nghệ, tăng trưởng có thể được duy trì trong dài hạn, thậm chí nếu nguồn lực là giới hạn. Kết luận này có thể được tóm tắt trong Smulders (2005): “….trong một xã hội sẵn sàng bỏ ra một số tiền để đầu tư vào lĩnh vực Nghiên cứu và Phát triển (R & D) thì sẽ nhận ra một trạng thái ổn định từ sự tiến bộ công nghệ để bù đắp khoản lợi tức giảm dần đối với các nguồn vốn, thay thế các yếu tố đầu vào lạc hậu, và những rào cản về cân bằng nguồn nguyên liệu, nhưng lại bị giới hạn bởi nhiều rào cản như: tỷ suất lợi nhuận thấp đối với việc đầu tư vào các công nghệ mang tính sáng tạo và gia tăng chi phí nghiên cứu”.

Sự tương tác giữa các hành vi cá nhân có thể được tạo ra một khung lý thuyết thật sự thú vị để nghiên cứu các vấn đề về môi trường. Dự án mà nhóm nghiên cứu đang tiến hành nhằm mục đích cung cấp một sự thẩm định lại các lý thuyết hiện tại về mối quan hệ giữa nguồn lực tự nhiên, sự sáng tạo, và tăng trưởng kinh tế bằng việc phát triển một khung lý thuyết cùng với nghiên cứu thực nghiệm nhắm làm rõ vấn đề ‘Chính sách môi trường, cũng như chiến lược của doanh nghiệp để tạo ra nền kinh tế xanh  tác động như thế nào đối với sự tăng trưởng kinh tế bền vững’.

Currently VCREME team is researching economics development topics such as education yields (Returns on Education), business innovation (Impacts of green innovation on performance of SMEs), Economic and Environmental Development, and Happiness (Economic Development, Environment, and Satisfaction) with common research goals directed towards sustainable development.

Sustainable development is a common problem today, is attracting huge attention from the public and researchers. The empirical research shows that economic growth can not be sustained indefinitely in a long time, which means unlimited growth is impossible to achieve with certainty because of the limitation of natural resources and environmental devastation caused by climate change. On the other hand, in terms of general theory shows that under technological advances, growth can be sustained in the long term, even if resources are limited. This conclusion can be summarized in Smulders (2005): “…. in a society is willing to spend some money to invest in the field of Research and Development (R & D), will realize a steady state from the technological progress to offset declining profits for capital, replacing the outdated inputs, and the barriers of resource balance, but it is limited by barriers such as low profit margin for investment in innovative technologies and increased research costs.”