Nghiên cứu Tài chính, Ngân hàng

Việt Nam đang tham gia ngày càng sâu rộng hơn vào quá trình toàn cầu hóa. Đặc biệt là tự do hóa về tài chính ngân hàng. Trong bối cảnh đó, việc kiểm soát các vấn đề rủi ro trong lĩnh vực tài chính – ngân hàng có ảnh hưởng mạnh mẽ đến sự phát triển kinh tế. Vấn đề đặt ra là làm sao có thể dự báo và nhận dạng được những nguy cơ và rủi ro tiềm ẩn có thể xảy ra và gây tác động tiêu cực dây chuyền đến tăng trưởng kinh tế. Nên việc xây dựng một mô hình kinh tế dự báo vĩ mô tổng quát để có thể dự báo được những nhân tố rủi ro tiềm ẩn này cũng như đưa ra khung chính sách cho các giải pháp dự phòng là rất cần thiết và có ý nghĩa đối với sự phát triển kinh tế của Việt Nam hiện nay.

Vì vậy, VCREME đang nỗ lực tập hợp các chuyên gia kinh tế và  phối hợp với Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) để khởi động và thực hiện dự án này.

Vietnam is involving widely on the process of globalization, especially in the liberalization of banking and finance. In this context, the control of risk issues in the banking- financial sector – has strongly influenced economic development. The question is how to predict and identify the risks and potential risks that may occur and cause negative impacts to economic growth. So building an economic model to forecast general macro to be able to predict the potential risks as well as provide a policy for the backup solution is essential and meaningful to the economic development of Vietnam today.

So VCREME are making efforts to gather economic experts and coordinate with the Bank for Investment and Development of Vietnam (BIDV) to start and execute projects.