Nhóm nghiên cứu VCREME-HSU

Trường Đại Học Hoa Sen có trụ sở chính tại trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh – trung tâm năng động của Việt Nam và khu vực. Được thành lập vào năm 1991, giai đọan nền kinh tế – xã hội chuyển mình hội nhập quốc tế, nhà trường xác định mục tiêu giáo dục và đào tạo thực chất, dấn thân vào thẳng nhu cầu của xã hội, bằng các trường chương trình kỹ thuật viên. Đào tạo đáp ứng nhu cầu xã hội tiếp tục được duy trì và phát triển khi Trường trở thành trường Cao đẳng vào những năm cuối thế kỷ 20. Tầm nhìn, sứ mệnh và triết lý đào tạo hình thành dựa trên giá trị cốt lõi này tiếp tục đưa đại học Hoa Sen phát triển với tư cách trường Đại học bắt đầu từ năm 2006.Hiệu trưởng đầu tiên:TS.Bùi Trân Phượng

Giáo sư Lê Văn Cường trình bày tại Đại Học Hoa Sen năm 2014

Giáo sư Lê Văn Cường trình bày tại Đại Học Hoa Sen năm 2013

Hoa Sen University is headquartered in the heart of Ho Chi Minh City – dynamic center of Vietnam and the region. Founded in 1991, when the economic-social stage started to transform for international integration, school confirmed its aim is education and qualifying-based training, engaged in direct needs of society, with programs of technicians. Training to meet the social needs continues to maintain and develop when school became college in the late 20th century. Vision, mission and training philosophy is based on the core values ​ continued to develop Hoa Sen as the University began in 2006. First Principal of school is Dr. Bui Tran Phuong.