Nhóm nghiên cứu VCREME-TST

Nhóm nghiên cứu VCREME-TST 1

Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ Trẻ là đơn vị thuộc Thành Đoàn TP. HCM, được giao thực hiện các nhiệm vụ tập hợp, động viên và phát huy phong trào sáng tạo khoa học kỹ thuật của tuổi trẻ thành phố, tổ chức các giải thưởng, đầu tư nghiên cứu, thực hiện một số công trình khoa học kỹ thuật có giá trị kinh tế, tổ chức thực hiện các hoạt động dịch vụ khoa học kỹ thuật phục vụ cho sản xuất, tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ khoa học kỹ thuật, trình độ quản lý kinh tế.

Khi mới được thành lập vào ngày 03/08/1989 theo quyết định số 444/QĐ-UB của Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm mang tên là “Trung tâm Sáng tạo Khoa học kỹ thuật và Công nghệ Trẻ”, trực thuộc Thành Đoàn Thanh niên Cộng sản Thành phố Hồ Chí Minh. Ngày 12/08/1998 Trung tâm chính thức được đổi tên thành “Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ Trẻ” cho đến nay.

Thanh Doan

Center for Development of Youth Science and Technology is a unit of the City. HCM, is assigned to perform the tasks, encourage and promote the movement of scientific and technical creativity of youth of the city, organize the awards, research investment, carried out a number of scientific projects which is valuable for economics and science, organize activities of scientific and technical services which is involving to production, training and fostering scientific and technical level, the level of economic management.

When established on 03.08.1989 as decided 444/QD-UB the City People’s Committee of Ho Chi Minh, the Center named “Center for Youth Science and Technology creativity ” is governed by Communist Youth Union of Ho Chi Minh City. On 08/12/1998 Center was officially renamed “Center for Development of Youth Science and Technology” until now