Học bổng Thạc sĩ Phát triển tại University of Antwerp, Bỉ

Học bổng Thạc sĩ Phát triển tại University of Antwerp, Bỉ

Học bổng Thạc sĩ Phát triển tại University of Antwerp, Bỉ

Viện Chính sách Phát triển (IOB – UAntwerp) cung cấp ba chương trình thạc sỹ cao cấp trong các nghiên cứu phát triển cho các chuyên gia phát triển từ khắp nơi trên thế giới.

Mỗi năm Viện IOB tổ chức ba chương trình Thạc sỹ cao cấp về Nghiên cứu Phát triển: Thạc sỹ Quản trị và Phát triển, Thạc sĩ Toàn cầu hoá và Phát triển và Thạc sỹ về Đánh giá và Quản lý Phát triển. Chương trình đặt mục tiêu thu hút các chuyên gia phát triển làm việc trong (I) phi chính phủ, các cơ quan chính phủ, các tổ chức quốc tế, học viện từ khắp nơi trên thế giới.

Có nhiều học bổng dành cho các chuyên gia Việt Nam làm việc về các vấn đề phát triển (ví dụ như đói nghèo, phát triển bền vững, biến đổi khí hậu, giới, thương mại, toàn cầu hóa, di cư, quản trị, giám sát và đánh giá …)

Toàn cầu hoá và Phát triển

  • Giải quyết những thách thức lớn của thời đại: di cư, khí hậu và môi trường và phân phối đồng đều hơn sự giàu có thông qua thương mại, chuỗi giá trị toàn cầu và thị trường lao động
  • Nghiên cứu các cơ hội phát triển toàn diện tại các giao diện của quá trình phát triển toàn cầu và địa phương.
  • Đánh giá chính sách và các can thiệp của chương trình và vai trò của các bên tham gia công cộng và tư nhân trong đó.

Đánh giá và Quản lý Phát triển

  • Đánh giá những điểm mạnh và điểm yếu của mô hình phát triển và vai trò của các bên liên quan trong lĩnh vực này.
  • Hiểu rõ hơn về việc thực hiện, giám sát và đánh giá các chính sách và chương trình phát triển.
  • Phân tích sự tương tác giữa các tổ chức quốc gia, chính trị địa phương và các bên tham gia bên ngoài.

Quản trị và Phát triển

  • Phân tích quản trị sự tương tác giữa cấp quốc gia và cấp địa phương.
  • Hiểu rõ hơn về các quá trình hình thành nhà nước, thất bại của nhà nước và tái thiết nhà nước.
  • Khám phá các vấn đề về quản trị và phát triển dựa trên bối cảnh xung đột bạo lực và thách thức của việc tái thiết nhà nước sau xung đột.

Tóm tắt: https://us2.campaign-archive.com/?e=&u=b9b782cf655ed0be932cbc0a0&id=1c54e6afeb

Xem thêm tại: https://www.uantwerpen.be/en/faculties/institute-of-development-policy/development-studies/master-development-studies/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *