Nghiên cứu
Với mạng lưới hơn 40 nhà khoa học, chuyên gia  là thành viên cơ hữu cũng như thành viên trong khuôn khổ hợp tác nghiên cứu, VCREME đã và đang thực hiện  các dự án, cũng như các bài báo quốc tế trong nhiều lĩnh vực then chốt thuộc kinh tế vi mô, kinh tế vĩ mô, kinh tế lượng, toán kinh tế, tài chính, kinh tế môi trường và biến đổi khí hậu.