Chính Sách Là Gì? Những Loại Chính Sách Cơ Bản Hiện Nay

Chính sách là một thuật ngữ phổ biến trong khoa học chính trị và khoa học chính sách công. Đồng thời, nó cũng thường được sử dụng trong các văn bản, văn bản quy phạm pháp luật của Đảng, Nhà nước. Để hiểu rõ hơn chính sách là gì, chúng ta hãy xem lại một số khái niệm cơ bản trong bài viết này.

Chính sách là gì?

Thuật ngữ chính sách được sử dụng phổ biến nhưng có nhiều người hiểu sai hoặc hiểu nhầm thuật ngữ này.

Chính sách là gì? Các loại chính sách cơ bản hiện nay

Khái niệm chính sách

Trên thực tế, có nhiều cách hiểu khác nhau về khái niệm chính sách.

Theo James Anderson:

Chính sách là một quá trình hành động có mục đích được thực hiện bởi một hoặc nhiều chủ thể nhằm giải quyết các vấn đề mà họ quan tâm.

Theo Phó Giáo sư. Lê Chí Mai TS.

Chính sách là một chương trình hành động do người lãnh đạo hoặc người quản lý đặt ra để giải quyết vấn đề trong phạm vi quyền hạn của họ.

Theo Nguyễn Đình Tân:

Chính sách thường được thể chế hóa trong các quyết định, hệ thống pháp luật, chuẩn mực hành vi và các quy định khác.

Dựa vào những nhận định trên, có thể thấy chính sách là công cụ tương tác giữa các nhóm xã hội, tập đoàn có liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp đến tổ chức, hoạt động của nhà nước, chính phủ, các đảng phái và thể chế khác nhau của hệ thống chính trị.

Mục đích của chính sách là hiện thực hóa lợi ích, mục đích, nhiệm vụ của các tập đoàn xã hội đó.

Ví dụ về chính sách

Một số chính sách bao gồm:

– Chính sách bảo vệ môi trường

– Chính sách miễn, giảm thuế

– Chính sách miễn trừ, giảm học phí

– Chính sách dân số,….

Có những loại chính sách cơ bản nào?

Về cơ bản có 4 loại chính sách như sau:

Chính sách xã hội

Một kế hoạch hoặc hành động của chính phủ hoặc các cơ quan thể chế nhằm mục đích cải thiện hoặc cải cách xã hội được gọi là chính sách xã hội.

4 đặc điểm cơ bản của chính sách xã hội:

  • Lấy con người làm trung tâm, từ đó phát triển toàn diện.
  • Chính sách xã hội vô cùng khoan dung và khoan dung. Hướng tới mục tiêu cao cả là hình thành những giá trị chuẩn mực, tiến bộ, góp phần đẩy lùi cái ác, cái ác trong xã hội.
  • Trách nhiệm xã hội cao được thể hiện qua sự quan tâm đến những con người bất hạnh, khốn khổ phải sống trong điều kiện khó khăn, thiếu thốn. Đồng thời, những cá nhân đó cũng có điều kiện để phát triển và hòa nhập với xã hội.
  • Để chính sách xã hội được coi là hiệu quả cũng như đặt ra mục tiêu đúng đắn, mục tiêu phải bao gồm các yếu tố như: cơ chế hành động, nguồn nhân lực, chương trình dự án và nguồn kinh phí riêng cho hành động hiện tại.

Chính sách là gì? Các loại chính sách cơ bản hiện nay

Một số vai trò chính sách xã hội:

– Chính sách xã hội lấy con người làm trọng tâm nhằm khai thác tiềm năng, nguồn lực để đảm bảo sự ổn định và phát triển của xã hội. Ảnh hưởng của chính sách xã hội đến sự phát triển của xã hội là rất lớn.

– Chính sách xã hội đóng vai trò phân tích trong nhiệm vụ của chính phủ các quốc gia, gia đình, xã hội, thị trường và các tổ chức quốc tế bằng cách cung cấp các dịch vụ và hỗ trợ trong suốt cuộc đời con người.

Một số dịch vụ bao gồm: Hỗ trợ trẻ em và gia đình, giáo dục đào tạo, cải tạo nhà cửa và khu vực xung quanh, xóa đói giảm nghèo, hỗ trợ thất nghiệp, chăm sóc sức khỏe, v.v.

Mục đích của chính sách xã hội là xác định và giảm thiểu sự bất bình đẳng trong tiếp cận dịch vụ và hỗ trợ giữa các nhóm xã hội được xác định theo địa vị kinh tế – xã hội, chủng tộc, sắc tộc,….

– Chính sách xã hội góp phần xóa bỏ sự chia rẽ, xung đột, khác biệt trong xã hội. Đồng thời, phát huy khả năng của toàn xã hội để đạt được các mục tiêu chung bằng cách điều chỉnh các mối quan hệ xã hội trên mọi phương diện và lĩnh vực khác nhau.

– Thể hiện công bằng xã hội, đây là vai trò then chốt của chính sách này. Điều đó tạo nên làn sóng tích cực, thúc đẩy sự phát triển bền vững của xã hội.

Chính sách pháp lý

Chính sách pháp luật là một loại chính sách có vai trò hỗ trợ thực hiện các chính sách khác đi vào cuộc sống thông qua việc ban hành các văn bản quy phạm pháp luật và các biện pháp pháp lý khác. Tuy nhiên, tính độc lập được thể hiện rõ nét trong chính sách pháp luật.

Vai trò của chính sách pháp luật:

Không chỉ ở Việt Nam mà ở hầu hết các nước trên thế giới, chính sách pháp luật có vai trò vô cùng quan trọng và được coi là một trong những hướng nghiên cứu của khoa học pháp luật và khoa học chính sách công của thế kỷ XXI.

Thực tế đã chứng minh, chính sách pháp luật là nền tảng và là công cụ quan trọng để giải quyết các vấn đề lý luận và thực tiễn của đời sống xã hội. Đồng thời, chính sách pháp luật xuyên suốt, là nền tảng vững chắc cho các loại chính sách khác.

Chính sách là gì? Các loại chính sách cơ bản hiện nay

Chính sách kinh tế

Chính sách kinh tế là tập hợp các biện pháp và hành động được Chính phủ thực hiện nhằm tác động đến hoạt động kinh tế của đất nước, theo một kế hoạch và thời gian cụ thể đã được soạn thảo cụ thể.

Đạt được các mục tiêu kinh tế của quốc gia là mục đích chính của chính sách kinh tế.

Theo khoản 1 Điều 51 Hiến pháp 2013 quy định:

Nền kinh tế Việt Nam là nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa với nhiều hình thức sở hữu, nhiều thành phần kinh tế; Kinh tế nhà nước giữ vai trò then chốt

Chính sách kinh tế là một trong những chính sách cốt lõi, cơ bản được Nhà nước ta chỉ đạo, xây dựng đối với mọi chính sách của các thành phần khác của nền kinh tế.

Phân loại chính sách kinh tế:

– Mục tiêu của chính sách kinh tế là đảm bảo ổn định kinh tế vĩ mô.

– Chính sách kinh tế và thương mại.

– Chính sách kinh tế thúc đẩy quá trình tăng trưởng của nền kinh tế.

– Các chính sách liên quan chặt chẽ đến phát triển kinh tế.

– Chính sách pháp luật nhằm thiết lập hệ thống pháp luật, điều chỉnh các quan hệ xã hội trong kinh doanh, sản xuất và các hoạt động khác trong nền kinh tế.

Một số chức năng cơ bản của chính sách kinh tế:

– Chức năng phân bổ: Giải quyết bài toán phân bổ ngân sách.

– Chức năng ổn định: Kiểm soát lãi suất và lạm phát.

– Chức năng phân phối: Xây dựng chính sách thuế phù hợp với các tầng lớp, lĩnh vực.

Chính sách tài chính

Chính sách tiền tệ là chính sách sử dụng các công cụ tín dụng và trao đổi để điều tiết lượng cung tiền cho nền kinh tế, nhằm mục đích ổn định tiền tệ, giảm lạm phát, thất nghiệp và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Phân loại chính sách tiền tệ:

– Chính sách tiền tệ rộng hơn (tiền miễn phí): Cung tiền tăng hơn bình thường thông qua ngân hàng nhà nước. Trong trường hợp nền kinh tế suy thoái và tỷ lệ thất nghiệp cao, chính sách tiền tệ thường được sử dụng.

– Chính sách tiền tệ thắt chặt (chính sách tiền tệ thắt chặt): Là sự giảm cung tiền ở mức độ của ngân hàng nhà nước. Trong điều kiện nền kinh tế tăng trưởng quá nhanh và lạm phát cao thì chính sách này thường được áp dụng.

Một số khái niệm khác liên quan đến chính sách

Khi đã hiểu rõ chính sách là gì thì có 3 khái niệm sau đây liên quan đến chính sách mà chúng ta cần chú ý, cụ thể:

Chính sách của Nhà nước là gì?

Để đạt được mục tiêu giải quyết các vấn đề thực tiễn và phát huy các giá trị ưu tiên thông qua hàng loạt hành động của quyền lực nhà nước gọi là chính sách Nhà nước.

Chính sách của Nhà nước có vai trò gì?

– Giảm khoảng cách giữa các thành phần kinh tế, tạo môi trường phát triển ổn định, bền vững.

– Giảm khoảng cách giàu nghèo, bảo vệ người dân trước những bất ổn kinh tế.

– Không chỉ vậy, các biện pháp bảo vệ môi trường, tài nguyên thiên nhiên được đưa ra thông qua chính sách của Nhà nước.

– Thúc đẩy phát triển kinh tế, giải quyết vấn đề việc làm cho người lao động…

Chính sách công là gì?

Trên thực tế, chưa có văn bản pháp luật nào giải thích khái niệm chính sách công là gì. Tuy nhiên, có thể hiểu chính sách công về cơ bản là một sản phẩm của quyền lực chính trị do Nhà nước ban hành. Chính sách này được tạo ra thông qua các quyết định định hình sự phát triển của đất nước trên mọi lĩnh vực, bao gồm kinh tế, xã hội, văn hóa, pháp luật…

Để hiện thực hóa các mục tiêu phát triển của đất nước đã đặt ra từ trước, chính sách công còn là giải pháp được Nhà nước đưa ra nhằm giải quyết những vấn đề tồn tại trong xã hội.

Chính sách công có vai trò gì trong mối quan hệ với pháp luật?

– Chính sách công là công cụ định hướng sự phát triển của hệ thống pháp luật.

So với hệ thống pháp luật, chính sách công luôn được xây dựng trước hết với mục đích định hướng sự phát triển của hệ thống pháp luật khi nó được công bố.

Ngoài ra, chính sách công còn thể hiện các vấn đề kinh tế, xã hội, chính trị, văn hóa… một cách cụ thể và tổng quát. Vì vậy, chính sách này có vai trò dự báo xu hướng, khả năng phát triển của xã hội, đồng thời giúp hệ thống pháp luật trở nên cụ thể, thiết thực hơn, từ đó làm tăng hiệu quả của hệ thống pháp luật.

– Chính sách công là nguồn và nền tảng của luật xây dựng.

Ngoài tính chất xã hội, chính sách công còn có tính pháp lý, vì trong việc điều chỉnh các quan hệ xã hội, chính sách công thể hiện quan điểm chính trị của Đảng nên luật pháp phải được ban hành để hợp pháp hóa quan điểm đó.

– Tạo điều kiện cho pháp luật được thực thi.

Ngoài quyền lực nhà nước, chính sách công còn có quyền lực chính trị nên có tính ổn định tương đối, tạo điều kiện để pháp luật đi vào thực tiễn cuộc sống.

Chính sách là gì? Các loại chính sách cơ bản hiện nay

Chính sách thông tin là gì?

Chính sách thông tin là tập hợp các ý kiến, ý tưởng, giải pháp và công cụ mà các tổ chức và chính phủ sử dụng để tác động đến các chủ thể thông tin khác. Từ đó, các vấn đề chính sách được giải quyết, đồng thời các mục tiêu cụ thể phù hợp với định hướng mục tiêu chung của tổ chức và nhà nước được thực hiện.

Phân loại chính sách thông tin:

– Dựa trên lĩnh vực hoạt động: báo chí, bưu chính viễn thông, sở hữu trí tuệ…

– Dựa trên loại thông tin: Thông tin bằng văn bản, hình ảnh, trên Internet…

– Căn cứ vào mức độ ban hành chính sách:

Chính sách thông tin quốc gia: Chính sách kinh tế, đối ngoại, quốc phòng…

Chính sách thông tin của cơ quan: Chính sách phát triển, nhân sự, kinh doanh….

Một số vai trò của chính sách thông tin:

– Đảo bảo vệ quyền thông tin của người dân

– Thúc đẩy quá trình tạo lập, quản lý và phát triển thông tin

– Chỉ đạo, điều tiết và tạo dựng các công trình phục vụ phát triển kinh tế – xã hội

– Là công cụ quan trọng trong việc quản lý, điều hành các cá nhân, tổ chức…

Tóm tắt. Chính sách là gì? Chúng tôi đã tổng hợp và trình bày một số khái niệm khác liên quan đến chính sách.

Bài viết liên quan