Công Dân Là Gì? Các Quyền Cơ Bản Và Nghĩa Vụ Của Công Dân

Quốc tịch là một khái niệm tổng quát thường xuyên được nhắc đến trong các vấn đề chính trị, xã hội nhưng không phải ai cũng hiểu rõ về khái niệm này. Vậy công dân là gì? Hãy cùng đọc bài viết dưới đây để tìm hiểu nhé!

Công dân là gì?

Công dân là cá nhân cụ thể có quốc tịch của một quốc gia, có các quyền và nghĩa vụ do pháp luật quy định. Quốc tịch là căn cứ để xác định công dân của một nước. Người có một quốc tịch là công dân của một nước. Nếu một người có hai hoặc nhiều quốc tịch thì người đó là công dân của hai quốc gia trở lên.

Theo Hiến pháp năm 2013, công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là người có quốc tịch Việt Nam. Công dân Việt Nam ở nước ngoài được Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam bảo hộ.

Công dân là gì? Quyền cơ bản của một công dân là gì?

Các quyền cơ bản của công dân là gì?

Quyền công dân là gì? Các quyền được pháp luật công nhận với tư cách là công dân của một quốc gia bao gồm các quyền chính trị, quyền kinh tế, quyền xã hội và văn hóa, quyền giáo dục và quyền tự do cá nhân.

  • Quyền chính trị của công dân: Công dân từ 18 tuổi có quyền bầu cử và công dân từ 21 tuổi có quyền ứng cử vào các chức vụ trong Quốc hội và Hội đồng nhân dân; Công dân có quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội, tham gia thảo luận và kiến ​​nghị với cơ quan nhà nước về các vấn đề cơ bản của cộng đồng như: cơ sở, địa phương,…
  • Quyền kinh tế, văn hóa, xã hội của công dân: công dân có quyền được hưởng an sinh xã hội; quyền làm việc, lựa chọn nghề nghiệp, nơi làm việc; Công dân có quyền sinh sống hợp pháp; Công dân có quyền đi lại và sinh sống trong nước, có quyền ra nước ngoài và từ nước ngoài về nước;

Công dân có quyền tự do báo chí, tiếp cận, cập nhật thông tin, hội họp và thành lập hội; Nam nữ bình đẳng về mọi mặt…

Nghĩa vụ của công dân là gì?

Nghĩa vụ công dân là gì? Đây là những việc nhà nước yêu cầu công dân phải làm những việc cần thiết khi nhà nước yêu cầu. Nếu người dân không thực hiện thì nhà nước sẽ áp dụng các biện pháp như giáo dục, thuyết phục, thậm chí là cưỡng chế. .

Theo quy định, công dân có các nghĩa vụ sau: Công dân có nghĩa vụ trung thành với Tổ quốc, tham gia bảo vệ Tổ quốc, tham gia xây dựng đất nước của toàn dân; Công dân có nghĩa vụ tuân theo Hiến pháp và pháp luật; Tham gia giữ gìn an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, chấp hành nội quy sinh hoạt chung…

Có thể thấy, các quyền chính trị, văn hóa, xã hội và các quyền khác của công dân một nước sẽ được pháp luật nước đó điều chỉnh và họ sẽ thực hiện các nghĩa vụ của mình đối với đất nước theo pháp luật.

Công dân là gì? Quyền cơ bản của một công dân là gì?

Sự khác biệt giữa quyền dân sự và quyền con người là gì?

Điểm giống nhau

Quyền con người và quyền công dân đều là những quyền cơ bản và quan trọng của con người được quy định trong Hiến pháp. Vậy giữa quyền con người và quyền công dân có điểm gì giống nhau?

Quyền công dân và quyền con người đều có những quyền cơ bản như: quyền có nơi ở, quyền tự do kinh doanh, quyền tự do ngôn luận, quyền học tập, giải trí, quyền tham gia các hoạt động nhà nước và xã hội. hoạt động quản lý, quyền được bảo vệ sức khỏe thể chất và tinh thần, v.v.

Công dân là gì? Quyền cơ bản của một công dân là gì?

Sự khác biệt

Nội dung Nhân quyền Quyền công dân
Định nghĩa Nhân quyền (còn gọi là nhân quyền) là những quyền tự nhiên của con người, tồn tại từ khi thụ thai cho đến khi chết, không ai hay chủ thể nào có thể tước đoạt được.

Nhân quyền, theo định nghĩa của Văn phòng Cao ủy Liên hợp quốc, là những bảo đảm pháp lý phổ quát nhằm bảo vệ các cá nhân và nhóm khỏi những hành động hoặc thiếu sót làm tổn hại đến phẩm giá con người và nhân quyền. tự do cơ bản của con người.

Quyền công dân (còn gọi là dân quyền) là quyền của một người được công nhận theo các điều kiện pháp lý để trở thành thành viên hợp pháp của một quốc gia có chủ quyền. Một người có thể là công dân của một quốc gia hoặc không phải là công dân của bất kỳ quốc gia nào.

Mỗi quốc gia đều có luật và quy định riêng cho phép một người trở thành công dân của quốc gia đó với các quyền và nghĩa vụ cụ thể.

Lịch sử Xuất hiện trong các nền văn minh cổ đại; Luật nhân quyền quốc tế có từ năm 1945. Xuất hiện bắt đầu từ cuộc cách mạng tư sản (khoảng thế kỷ 16).
Chủ thể Tất cả mọi người, từ lúc thụ thai, sinh ra cho đến khi chết.

Điều đó có nghĩa là quyền con người, không phân biệt biên giới quốc gia, địa vị, môi trường sống đều được áp dụng bình đẳng cho mọi đối tượng của mọi dân tộc sinh sống trên thế giới.

Chủ thể quốc tịch có thể là “cá nhân xác lập mối quan hệ với nhà nước, trên cơ sở tổng hợp các quyền, nghĩa vụ pháp lý của mỗi cá nhân do nhà nước đó quy định, tạo nên tư cách pháp nhân”. của công dân”, do đó quyền công dân chỉ là tài sản của quốc gia.

Các đối tượng không phải là công dân nước sở tại hoặc chưa có quốc tịch vẫn được hưởng quyền công dân nhưng sẽ bị một số hạn chế.

Thiên nhiên Nhân quyền có tính độc lập, phổ quát, toàn cầu và mang lại những giá trị chung cho toàn nhân loại trên Trái đất: theo Điều 14 Hiến pháp 2013, nước ta công nhận quyền con người và quyền công dân trong các vấn đề như chính trị, dân sự, kinh tế, văn hóa, xã hội được công nhận, tôn trọng, bảo vệ và bảo đảm theo Hiến pháp và pháp luật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Quyền công dân chỉ mang tính chất dân tộc: Để trở thành công dân của một nước, chủ thể phải luôn có quốc tịch của nước đó. Địa vị mà quyền công dân mang lại cho chủ thể là một địa vị pháp lý đặc biệt liên quan đến quốc gia mà họ có quốc tịch. Căn cứ vào điều kiện cụ thể của mình, quốc gia đó quy định cho công dân của mình quyền được hưởng cùng với những nghĩa vụ nhất định phải thực hiện.
Căn cứ phát sinh quyền Cơ sở lý luận về Nhân quyền: Có hai trường phái tư tưởng cơ bản đưa ra những quan điểm trái ngược nhau:

  • Đầu tiên, những người theo lý thuyết về quyền tự nhiên tin rằng quyền con người là thứ bẩm sinh mà mọi người sinh ra đều có.
  • Thứ hai, theo lý luận pháp luật, quyền con người không phải là quyền tự nhiên mà phải được nhà nước xác lập, luật hóa thành các quy định pháp luật hoặc bắt nguồn từ hệ thống văn hóa truyền thống.

Có thể thấy, theo lý thuyết tự nhiên, quyền con người là thống nhất trong mọi hoàn cảnh, thời điểm, trong khi quyền con người trong lý thuyết pháp luật lại có sự khác biệt tương đối về văn hóa chính trị. Tuy nhiên, không một học thuyết nào có thể bị bác bỏ, bởi xét về mặt hình thức, hầu hết các văn bản pháp luật đều thể hiện quyền con người dưới hình thức pháp lý, trong Tuyên ngôn Quốc tế về Quyền Trẻ em năm 1948. và trong các văn bản pháp luật của một số nước.

Khác với quyền con người, quyền công dân căn cứ vào quốc tịch nhưng cách xác định quốc tịch ở mỗi nước lại khác nhau. Một số quốc gia xác định quốc tịch theo dòng dõi, số khác theo dòng dõi. Không giống như quyền con người, quyền công dân dựa trên quốc tịch nhưng cách xác định quyền công dân ở mỗi quốc gia lại khác nhau. Một số quốc gia xác định quyền công dân theo dòng dõi, số khác theo nơi sinh.

Như vậy, để có được quyền công dân của một nước, người ta phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện do pháp luật nước đó quy định. Quyền công dân bắt nguồn từ quyền con người – một giá trị con người được công nhận rộng rãi, nhưng được nâng lên thành quyền công dân và được ghi trong hiến pháp quốc gia được công nhận rộng rãi, nhưng được nâng lên thành quyền công dân và được quy định trong hiến pháp quốc gia.

Cơ chế đảm bảo quyền Luật nhân quyền quốc tế có cơ chế mang tính hệ thống nhằm đảm bảo sự tôn trọng, thực thi và bảo vệ nhân quyền khá rộng rãi. Hình thức của các cơ chế toàn cầu, khu vực và quốc gia là báo cáo của các nước thành viên, thành lập các tổ chức giám sát nhân quyền của Liên hợp quốc và các tổ chức khu vực. Hệ thống cơ chế bảo đảm quyền công dân có phạm vi hẹp hơn so với cơ chế bảo đảm quyền con người. Quyền công dân phải luôn đi đôi với mối quan hệ giữa Nhà nước với cá nhân được đề cập trong các văn bản pháp luật cao nhất. Mỗi cá nhân của một nước mang quốc tịch của nước đó đồng thời là chủ thể của các quyền con người và quyền công dân.

Mỗi quốc gia đều có những quy định riêng về quyền công dân, không phải quốc gia nào cũng giống nhau bởi vấn đề này phụ thuộc vào chế độ chính trị, trình độ phát triển kinh tế, xã hội của quốc gia đó.

Như vậy, quyền con người và quyền công dân là hai phạm trù hoàn toàn khác nhau nhưng có mối quan hệ chặt chẽ và bổ sung cho nhau.

Ngày nay, chúng ta có thể thấy mối liên hệ giữa quyền con người và quyền công dân ngày càng trở nên chặt chẽ, đến mức trong một số trường hợp rất khó phân biệt giữa hai loại quyền (chẳng hạn như quyền được bảo vệ). về cuộc sống, nhân phẩm, v.v.).

Trên đây là toàn bộ những thông tin về khái niệm công dân là gì và những vấn đề xung quanh nó. Hy vọng thông tin đầy hữu ích với bạn.

Bài viết liên quan