Lực Lượng Sản Xuất Là Gì? Vai Trò Của Lực Lượng Sản Xuất

Lực lượng sản xuất có vai trò đặc biệt quan trọng trong sản xuất xã hội cũng như quá trình phát triển của lịch sử loài người. Đây là hai khía cạnh cơ bản không thể tách rời nhau và tác động qua lại với nhau một cách biện chứng. Vậy lực lượng sản xuất là gì và nó có vai trò gì? Hãy cùng tìm hiểu trong bài viết dưới đây.

Lực lượng sản xuất là gì?

Lực lượng sản xuất là thuật ngữ dùng để chỉ tất cả các yếu tố cấu thành nên hàm lượng vật chất, công nghệ tiên tiến, kỹ thuật hiện đại… của quá trình sản xuất, hình thành năng lượng thực tiễn để biến đổi thế giới tự nhiên. tùy theo nhu cầu và sự phát triển của con người. Theo nghĩa đó, lực lượng sản xuất cũng đóng vai trò phản ánh mức độ chinh phục thế giới tự nhiên của con người.

Các yếu tố cấu thành lực lượng sản xuất bao gồm: người lao động (trong đó năng lực sáng tạo của người lao động là yếu tố đặc biệt quan trọng) và tư liệu sản xuất (trong đó công cụ sản xuất là yếu tố phản ánh rõ nét nhất trình độ chinh phục thiên nhiên của con người).

Lực lượng sản xuất là gì? Lực lượng sản xuất có vai trò ra sao?

Vai trò của lực lượng sản xuất là gì?

Khái niệm lực lượng sản xuất là gì đã được giải thích rõ ràng ở trên. Tiếp theo chúng ta hãy tìm hiểu về vai trò của lực lượng sản xuất. Có thể thấy, bất kể xã hội nào, muốn tạo ra của cải vật chất cho xã hội thì phải có tư liệu sản xuất và người lao động. Bởi vì con người sẽ không thể tạo ra của cải vật chất để thỏa mãn nhu cầu của mình nếu không có công cụ sản xuất phục vụ quá trình lao động.

Vì vậy, lực lượng sản xuất là phương tiện để tiến hành sản xuất vật chất cho xã hội. Trong quá trình phát triển của con người, để thỏa mãn những nhu cầu cơ bản của mình, con người phải tạo ra công cụ lao động, hay nói đúng hơn là tư liệu lao động, tư liệu sản xuất và lực lượng sản xuất. .

Sự phát triển của lực lượng sản xuất quyết định sự thay đổi và phát triển về mọi mặt của đời sống con người, quyết định sự phát triển của xã hội từ thấp đến cao. Lực lượng sản xuất còn là một bộ phận của phương thức sản xuất, đồng thời là nền tảng, cơ sở, tiền đề của sản xuất.

Lực lượng sản xuất ngày càng tăng dẫn đến xuất hiện sự phân công lao động trong xã hội, từ đó làm tăng năng suất lao động xã hội, dẫn đến dư thừa sản phẩm sản xuất.

Sự ra đời của chế độ tư hữu và các giai cấp trong xã hội xuất phát từ sự dư thừa của sản phẩm sản xuất. Có thể thấy, sự phát triển của lực lượng sản xuất là nguyên nhân sâu xa dẫn đến sự xuất hiện các giai cấp trong xã hội.

Như vậy, lực lượng sản xuất có vai trò đặc biệt quan trọng trong sản xuất xã hội cũng như quá trình phát triển của lịch sử loài người. Phát triển lực lượng sản xuất là vấn đề được tôn trọng và phát huy trong mọi thời kỳ phát triển của xã hội.

Yếu tố quan trọng nhất của lực lượng sản xuất

Trong quá trình sản xuất, công cụ lao động tác động đến đối tượng lao động để tạo ra của cải vật chất, từ đó tư liệu lao động ngày càng được hoàn thiện để đạt năng suất lao động cao hơn.

Trong tư liệu lao động, yếu tố vật chất mà con người sử dụng để tác động lên đối tượng lao động thì yếu tố được coi là quan trọng nhất chính là công cụ lao động và khi công cụ lao động đạt đến mức độ tự do, tự động hóa thì vai trò của nó càng trở nên quan trọng hơn.

Có thể nói thước đo trình độ chinh phục thiên nhiên của con người chính là trình độ phát triển công cụ lao động. Nói một cách chính xác hơn, yếu tố quan trọng nhất của lực lượng sản xuất là con người.

Mối quan hệ giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất

Lực lượng sản xuất là gì? Lực lượng sản xuất có vai trò ra sao?

Chúng ta đã biết lực lượng sản xuất là gì , vai trò của chúng, vậy lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất có mối quan hệ như thế nào? Mối quan hệ giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất là mối quan hệ thống nhất biện chứng, có sự ràng buộc, phụ thuộc và tác động lẫn nhau, từ đó hình thành nên quá trình sản xuất xã hội.

Trong quá trình sản xuất, lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất là hai mặt cơ bản, tất yếu của quá trình này, lực lượng sản xuất là nội dung vật chất của quá trình sản xuất và hình thức kinh tế của quá trình là nội dung vật chất của quá trình sản xuất. Đây là quan hệ sản xuất

Quan hệ sản xuất và lực lượng sản xuất cùng tồn tại trong sự điều hòa, thống nhất lẫn nhau. Trong mọi quá trình sản xuất xã hội thực tế, đây là một yêu cầu tất yếu và phổ biến.

Quan hệ sản xuất và lực lượng sản xuất có mối quan hệ tuân theo nguyên tắc khách quan: quan hệ sản xuất phải phụ thuộc vào thực trạng phát triển của lực lượng sản xuất tùy theo từng giai đoạn lịch sử. Bởi vì quan hệ sản xuất chỉ là hình thái kinh tế của quá trình sản xuất mà nội dung vật chất, kỹ thuật của quá trình đó là lực lượng sản xuất.

Lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất ở Việt Nam

Để có thể nắm bắt được thực trạng lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất ở Việt Nam hiện nay, chúng ta cần hiểu rõ thực trạng vấn đề này trong hai giai đoạn lịch sử: thời kỳ trước đổi mới và thời kỳ sau đổi mới. Như sau:

Vai trò của khoa học, công nghệ trong phát triển lực lượng sản xuất hiện  đại ở Việt Nam hiện nay - Tạp chí Tuyên giáo

Thời kỳ tiền đổi mới

Ở giai đoạn này, lực lượng sản xuất còn thấp, chưa có nhiều điều kiện để phát triển. Lao động chủ yếu làm việc trong lĩnh vực nông nghiệp và dựa vào kinh nghiệm cha ông để lại nên tư liệu sản xuất, công cụ lao động còn rất thô sơ, lạc hậu.

Đảng và Nhà nước ta chủ trương xây dựng quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa trên cơ sở sở hữu toàn dân về tư liệu sản xuất. Sau khi giải phóng miền Bắc, bước vào xây dựng chủ nghĩa xã hội, Đảng và Nhà nước nhấn mạnh vai trò của quan hệ sản xuất, dẫn đến chủ trương quan hệ sản xuất phải đi trước để mở đường, tạo động lực cho sự phát triển của chủ nghĩa xã hội. phát triển lực lượng sản xuất.

Thời kỳ hậu cải cách

Đại hội VI của Đảng năm 1986 đã thực hiện chủ trương đổi mới phương pháp quản lý kinh tế. Đây là cột mốc quan trọng trong quá trình đổi mới tư duy lý luận của Đảng về xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta, thể hiện qua việc nhận thức và vận dụng quy luật tương thích giữa trình độ phát triển của lực lượng vũ trang. lượng sản xuất và quan hệ sản xuất.

Đảng và Nhà nước ta đã có nhiều chính sách, biện pháp đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa để phát triển lực lượng sản xuất và đã ban hành nhiều chính sách, pháp luật nhằm cải thiện mọi mặt của quan hệ sản xuất. sản xuất theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Như vậy, chắc hẳn qua bài viết này bạn đọc đã biết được lực lượng sản xuất là gì và một số thông tin về lực lượng sản xuất. Hy vọng bài viết này đã cung cấp cho bạn đọc nhiều kiến thức hữu ích về vấn đề này.

Bài viết liên quan