Tổ Chức Chính Trị Xã Hội Là Gì? Các Tổ Chức Chính Trị Xã Hội Ở Việt Nam

Tổ chức chính trị xã hội là gì? Hiện nay ở Việt Nam có những tổ chức chính trị – xã hội nào? Hãy cùng tìm hiểu một số thông tin cơ bản về các tổ chức chính trị – xã hội hiện nay qua bài viết này

Tổ chức chính trị xã hội là gì??

Hiện nay, Hiến pháp và các văn bản pháp luật chưa quy định cụ thể khái niệm tổ chức chính trị – xã hội.

Tuy nhiên, có thể hiểu tổ chức chính trị – xã hội là tổ chức của công dân, đại diện cho một lực lượng xã hội cụ thể, được thành lập nhằm đạt những mục tiêu cụ thể, có thể ảnh hưởng đến việc thực hiện các hoạt động xã hội, thể hiện quyền lực của Đảng, Nhà nước trong việc bảo vệ lợi ích của tổ chức đó. tổ chức và lợi ích của các thành viên.

Tổ chức chính trị – xã hội là một bộ phận của hệ thống chính trị Việt Nam, được thành lập trên cơ sở tự nguyện, đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của các thành viên, thành viên cũng như các thành viên trong tổ chức của bạn;

Các tổ chức chính trị – xã hội và các tổ chức thành viên khác (tổ chức xã hội, cá nhân khác) của Mặt trận phối hợp, đoàn kết hành động trong Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Tổ chức chính trị xã hội là gì? Gồm các tổ chức nào?

Các tổ chức chính trị xã hội tại Việt Nam

Điều 9 Hiến pháp 2013 quy định 05 tổ chức chính trị – xã hội ở Việt Nam hiện nay bao gồm: Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Liên đoàn Lao động Việt Nam, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Hội Nông dân Việt Nam và Hội Cựu chiến binh Việt Nam.

(i) Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh được coi là tổ chức chính trị – xã hội của thanh niên Việt Nam. Đoàn Thanh niên do Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh thành lập, lãnh đạo và đào tạo.

Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh gồm những thanh niên tiến bộ, phấn đấu vì mục tiêu, lý tưởng của Đảng, đó là độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh được coi là đội dự bị tin cậy của Đảng Cộng sản Việt Nam và là lực lượng xung kích cách mạng.

Đoàn Thanh niên là trường học xã hội chủ nghĩa dành cho thanh niên; đại diện cho việc chăm sóc, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của thanh niên và chịu trách nhiệm phụ trách Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh.

Đoàn thanh niên còn được coi là lực lượng chính trị nòng cốt của các phong trào thanh niên, tổ chức thanh niên Việt Nam.

Để được kết nạp vào Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, người được kết nạp phải đáp ứng các điều kiện sau:

 • Độ tuổi: Từ 16 tuổi trở lên và không quá 30 tuổi.
 • Có lịch rõ ràng, đầy đủ, khai báo chính xác các thông tin liên quan đến lịch sử chính trị của mình theo mẫu
 • Điều kiện: Tối thiểu trình độ tiểu học và có thể linh hoạt ứng tuyển nếu bạn sống ở miền núi, biên giới, hải đảo, vùng dân tộc thiểu số hoặc vùng có điều kiện đặc biệt khó khăn.

(Điều lệ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thông qua ngày 13/12/2017 và Chỉ thị 16-HD/TWDTN-BTC)

(ii) Công đoàn Việt Nam

Công đoàn Việt Nam được coi là tổ chức chính trị – xã hội của giai cấp công nhân và người lao động.

Công đoàn Việt Nam được thành lập một cách tự nguyện, đại diện cho người lao động, thực hiện các nhiệm vụ sau:

 • Chăm sóc, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động;

 • Tham gia quản lý nhà nước, quản lý kinh tế – xã hội;

 • Tham gia thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động của cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp nhà nước về các vấn đề liên quan đến quyền và nghĩa vụ của người lao động;

 • Tuyên truyền, động viên người lao động học tập, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp, chấp hành các quy định của pháp luật, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

(Điều 10 Hiến pháp 2013)

(iii) Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam:

Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam là tổ chức chính trị – xã hội trong hệ thống chính trị, có tư cách pháp nhân, đại diện cho quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ Việt Nam; phấn đấu vì sự phát triển của phụ nữ và bình đẳng giới.

Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đoàn kết, động viên, tập hợp đông đảo phụ nữ, phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng, bất khả chiến bại, trung nghĩa, cần cù và góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, dân giàu, mạnh. đất nước, dân chủ, công bằng và văn minh.

(Điều lệ Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam được thông qua ngày 11/3/2022)

(iv) Hội Cựu chiến binh Việt Nam:

Hội Cựu chiến binh Việt Nam là tổ chức chính trị – xã hội, thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, là nền tảng chính trị của Chính quyền nhân dân và là tổ chức trong hệ thống chính trị.

Mục đích hoạt động của Hội Cựu chiến binh Việt Nam là tập hợp, đoàn kết, tổ chức, động viên các thế hệ Cựu chiến binh giữ gìn, phát huy bản chất, truyền thống của Bộ đội Cụ Hồ, tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đồng thời, Hội Cựu chiến binh có các chức năng sau:

 • Bảo vệ thành tựu cách mạng, xây dựng, bảo vệ Đảng, Nhà nước, hệ thống xã hội chủ nghĩa, bảo vệ Nhân dân;

 • Bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên, Cựu chiến binh, đồng thời chăm sóc lẫn nhau trong cuộc sống và duy trì tình hữu nghị đấu tranh, tình anh em, tình chị em.

(Điều lệ Hội Cựu chiến binh Việt Nam thông qua ngày 15/12/2017)

(v) Hội Nông dân Việt Nam:

Hội Nông dân Việt Nam là phong trào chính trị – xã hội của nông dân do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo, là nền tảng chính trị của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đồng thời là thành viên của Hội Nông dân đấu tranh Việt Nam.

Mục đích của Hội Nông dân Việt Nam là tập hợp, đoàn kết nông dân, xây dựng giai cấp nông dân vững mạnh về mọi mặt, xứng đáng là lực lượng đáng tin cậy trong liên minh vững chắc công – nông – trí tuệ, là chủ thể, trung tâm trong phát triển nông nghiệp. kinh tế nông thôn và xây dựng nông thôn mới.

(Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam (sửa đổi, bổ sung))

Tổ chức chính trị xã hội là gì? Gồm các tổ chức nào?

Thành viên các tổ chức chính trị, xã hội có được hưởng phụ cấp không?

Theo Hướng dẫn 05-HD/BTCTW, mức phụ cấp 30% mức lương hiện hưởng cộng với phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên bổ sung (nếu có) áp dụng đối với các cơ quan:

 • Mặt trận Tổ quốc Việt Nam,
 • Liên đoàn Lao động Việt Nam,
 • Hội Nông dân Việt Nam,
 • Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí minh,
 • Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam
 • Hội Cựu chiến binh Việt Nam từ trung ương đến cấp huyện

Trên đây là thông tin về các tổ chức chính trị – xã hội. Nếu bạn vẫn gặp khó khăn, hãy liên hệ tới chúng tôi để được hỗ trợ.

Bài viết liên quan