Vốn ODA Là Gì? Dự Án Nào Được Ưu Tiên Sử Dụng Vốn ODA

Vốn ODA là nguồn vốn quan trọng góp phần phát triển kinh tế – xã hội của nhiều quốc gia. Bài viết dưới đây sẽ giúp bạn biết vốn ODA là gì? Dự án nào được ưu tiên sử dụng vốn ODA? Mời bạn theo dõi bài viết dưới đây.

Vốn ODA là gì?

Vốn hỗ trợ phát triển chính thức là hình thức đầu tư nước ngoài dưới hình thức hỗ trợ vốn không hoàn lại, hoàn trả hoặc cho vay lãi suất thấp do nhà tài trợ nước ngoài cung cấp cho Chính phủ và các quốc gia cần hỗ trợ.

Theo Điều 1, Điều 19 và Điều 3 Nghị định 114/2021/ND-CP, hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) là nguồn vốn từ các nhà tài trợ nước ngoài cung cấp cho mục đích của Nhà nước hoặc của Chính phủ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Việt Nam. hỗ trợ phát triển và đảm bảo an sinh xã hội.

Vốn ODA là gì? Dự án nào được ưu tiên sử dụng vốn ODA?

Phân loại vốn ODA

Căn cứ khoản 19 Điều 4 Nghị định 114/2021/ND-CP, vốn ODA bao gồm các loại sau:

 • Vốn ODA không hoàn trả: loại vốn này không cần hoàn trả cho nhà tài trợ nước ngoài và thường được sử dụng chủ yếu trong các dự án độc lập hoặc kết hợp với các dự án đầu tư sử dụng vốn ODA không hoàn trả và vốn vay ưu đãi nước ngoài. Nguồn vốn ODA không hoàn trả này có thể được coi là nguồn thu ngân sách nhà nước.
 • Vốn vay ODA: Đây là loại vốn vay nước ngoài có yếu tố ưu đãi tối thiểu 35% đối với các khoản vay có điều kiện ràng buộc liên quan đến việc mua hàng hóa, dịch vụ theo quy định của nước ngoài đưa ra hoặc nhận được ít nhất 25% của số tiền. cho vay vô điều kiện.

Vốn ODA là gì? Dự án nào được ưu tiên sử dụng vốn ODA?

Phương thức cấp vốn vay ODA

Theo Điều 4 Nghị định 114/2021/ND-CP, để cấp vốn ODA có thể sử dụng 4 phương pháp sau:

 • Chương trình
 • Dự án
 • Ngoài dự án
 • Hỗ trợ ngân sách

Các dự án được ưu tiên sử dụng vốn ODA

Vốn ODA được ưu tiên sử dụng đối với các loại vốn theo quy định tại Điều 5 Nghị định 114/2021/ND-CP như sau:

 • Đối với vốn ODA không hoàn lại: loại vốn này được sử dụng chủ yếu để thực hiện:
 • Chương trình, dự án nhằm phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội.
 • Mục đích là tăng công suất.
 • Hỗ trợ phát triển các chính sách, thể chế và cải cách.
 • Công tác phòng, chống, giảm nhẹ rủi ro thiên tai, cứu trợ thiên tai, phòng chống dịch bệnh.
 • Thích ứng với biến đổi khí hậu.
 • Tăng trưởng xanh.
 • Cải thiện an sinh xã hội.
 • Lập dự án đầu tư hoặc dự án đồng tài trợ thông qua vốn vay ưu đãi nhằm tăng tính ưu đãi của khoản vay.
 • Đối với vốn vay ODA: loại vốn này được sử dụng chủ yếu cho các chương trình, dự án trong các lĩnh vực: y tế, giáo dục, giáo dục nghề nghiệp, ứng phó với biến đổi khí hậu, trường học bảo vệ môi trường và cơ sở hạ tầng kinh tế thiết yếu nhưng có khả năng thu hồi vốn trực tiếp. .

Vốn ODA là gì? Dự án nào được ưu tiên sử dụng vốn ODA

Trình tự và thủ tục quản lý vốn ODA

Vốn ODA có thể coi là hỗ trợ vì khoản đầu tư này thường dưới hình thức cho vay không lãi suất hoặc lãi suất thấp và được vay trong thời gian dài. Vậy trình tự, thủ tục sử dụng và quản lý vốn ODA như thế nào ? Căn cứ khoản 1 Điều 8 Nghị định 114/2021/ND-CP gồm các bước sau:

Đối với các chương trình, dự án có thể sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi

 • Bước 1: Lập, lựa chọn và phê duyệt đề xuất chương trình, dự án
 • Bước 2: Gửi thông báo chính thức tới nhà tài trợ nước ngoài về các đề xuất chương trình, dự án đã được phê duyệt.
 • Bước 3: Lập, đánh giá và quyết định đầu tư chương trình, dự án.
 • Bước 4: Tiếp tục thông báo chính thức cho các nhà tài trợ nước ngoài về quyết định chủ trương đầu tư các chương trình, dự án và đề nghị xem xét tài trợ.
 • Bước 5: Lập, đánh giá và quyết định đầu tư chương trình, dự án.
 • Bước 6: Tùy theo quy định của nhà tài trợ, thực hiện một trong các thao tác sau: Ký điều ước quốc tế hoặc ký thỏa thuận về vốn vay ODA hoặc vốn vay ưu đãi.
 • Bước 7: Quản lý thực hiện và quản lý tài chính.
 • Bước 8: Sau khi hoàn thành công việc, tiến hành chuyển kết quả.

Đối với dự án hỗ trợ kỹ thuật và phi dự án sử dụng vốn ODA không hoàn lại

 • Bước 1: Tạo tài liệu dự án và phi dự án.
 • Bước 2: Quyết định chính sách thực hiện đối với dự án, phi dự án theo quy định tại khoản 1 Điều 23 Nghị định 114/2021/ND-CP.
 • Bước 3: Thẩm định và phê duyệt các hồ sơ dự án và phi dự án.
 • Bước 4: Gửi thông báo chính thức cho nhà tài trợ nước ngoài về việc phê duyệt các tài liệu dự án và phi dự án và yêu cầu xem xét tài trợ.
 • Bước 5: Tùy theo quy định của nhà tài trợ nước ngoài, phải thực hiện một trong các thủ tục sau: ký điều ước quốc tế, ký thỏa thuận vốn ODA không hoàn lại, ký văn bản trao đổi. Hỗ trợ kỹ thuật và các dự án phi dự án là cần thiết. vốn ODA không hoàn lại.
 • Bước 6: Thực hiện quản lý dự án và phi dự án cũng như quản lý tài chính.
 • Bước 7: Hoàn thiện và chuyển kết quả thu được.

Để được hỗ trợ ngân sách

 • Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ, tài liệu hỗ trợ ngân sách.
 • Bước 2: Ra quyết định hưởng lợi từ hỗ trợ ngân sách.
 • Bước 3: Ký kết các điều ước quốc tế, ký các hiệp định vốn ODA và vốn vay ưu đãi hỗ trợ ngân sách.
 • Bước 4: Tiến hành thực hiện và quản lý tài chính.
 • Bước 5: Hoàn thiện và chuyển kết quả thu được.

Vốn ODA là gì? Dự án nào được ưu tiên sử dụng vốn ODA

Trên đây là bài viết về vốn ODA là gì? Dự án nào được ưu tiên sử dụng vốn ODA? Để đảm bảo an toàn nợ bền vững, các đơn vị và nhà nước phải tăng cường công tác thực hiện, lựa chọn hiệu quả.

Bài viết liên quan